สูง ต ่า
1m5m15m30m1h4h1d1w

ดัชนีทางอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม
0%
0% ผู้ซื้อ 100.00% ผู้ข

รายละเอียดสัญญา

อ่านเพิ่มเติม
สกุลเงินหลัก
ขนาดสัญญา
อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (ซื้อ)
อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (ขาย)
ระยะการสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
ระยะเวลาความถูกต้องของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
ใช้ได้ในสัปดาห์ปัจจุบัน
สเปรด
ค่าธรรมเนียม
Null