ETF Vàng

ETF vàng là phương pháp đầu tư vàng phổ biến nhất ở các bang. Những thay đổi về vị trí của nó cũng có thể phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Quỹ ETF vàng tăng cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng giá do các lệnh mua tăng lên, cũng như tâm lý vàng đang dao động và vàng được dự kiến sẽ tăng.
Quỹ ETF Vàng giảm cho thấy thị trường có xu hướng đi xuống do số lệnh bán tăng lên,

Ngày
(Giờ Hoa Kỳ)
Tổng Tồn Kho
(tấn)
Tăng / Giảm
(tấn)
Tổng Giá Trị
(100 triệu USD)
    Tải Thêm
    Nguồn: Jin10.com